Hiroshi Shirai foto 1

Hiroshi Shirai foto 1

Il Maestro Hiroshi Shirai da giovane, mentre applica uno Yoko Tobi Geri, calcio volante laterale