Fabio (con gli occhiali) e Roberto Savi

Fabio (con gli occhiali) e Roberto Savi

Fabio (con gli occhiali) e Roberto Savi